One Stop Service


One-Stop Service
   คือ   การให้บริการครบวงจรในจุดเดียวเบ็ดเสร็จ
  One-Stop Service   หมายถึง 
การที่ให้บริการทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง มารวมให้บริการอยู่ในหนึ่งเดียวกันในลักษณะ  ที่ให้บริการครบวงจรตั้งแต่ ขั้นตอนในการให้คำปรึกษาในผลิตภัณฑ์สินค้าต่าง ๆ  ขั้นตอนในการสั่งผลิตเครื่องสำอาง/ครีมบำรุง/อาหารเสริมขั้นตอนในบรรจุผลิตภัณฑ์สินค้า  ขั้นตอนในการคัดสรรออกแบบ  บรรจุภัณฑ์แพ็คเกจจิ้ง  ขั้นตอนในการออกแบบต่าง ๆ เช่น  สลาก/สติ๊กเกอร์ การบริการขออนุญาต อย. เครื่องสำอาง และขั้นตอนในการจัดส่งสินค้าการส่งต่องานระหว่างกันทันที  หรือเสร็จในขั้นตอนในจุดให้บริการครบวงจรในจุดเดียว โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ในการบริการมีความรวดเร็วยิ่งขึ้น และไม่มีความยุ่งยาก