One Stop Service

www.healthybooth.com

One Stop Service 


       การให้บริการครบวงจรในจุดเดียวเบ็ดเสร็จ
  One-Stop Service  หมายถึง    

การที่ให้บริการทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง มารวมให้บริการอยู่ในหนึ่งเดียวกันในลักษณะ      

ที่ให้บริการครบวงจรตั้งแต่ ขั้นตอนในการให้คำปรึกษาในผลิตภัณฑ์สินค้าต่าง ๆ   

ขั้นตอนในการสั่งผลิตเครื่องสำอาง/ครีมบำรุง/อาหารเสริม  ขั้นตอนในบรรจุผลิต

ภัณฑ์สินค้า  ขั้นตอนในการคัดสรรออกแบบ  บรรจุภัณฑ์แพ็คเกจจิ้ง ขั้นตอนใน

การออกแบบต่าง ๆ เช่น  สลาก/สติ๊กเกอร์ การบริการขออนุญาต อย. เครื่องสำอาง

และขั้นตอนในการจัดส่งสินค้าการส่งต่องานระหว่างกันทันที หรือเสร็จในขั้นตอน

ในจุดให้บริการครบวงจรในจุดเดียว โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ในการบริการมีความ

                                                                         รวดเร็วยิ่งขึ้น และไม่มีความยุ่งยาก