Uncategorizedวิธีเลือกโรงงานเครื่องสำอางหรืออาหารเสริม

วิธีเลือกโรงงานเครื่องสำอางหรืออาหารเสริมที่ตรงตามมาตรฐานสำหรับผู้เริ่มต้นในธุรกิจการสร้างแบรนด์เครื่องสำอางหรืออาหารเสริม

สำหรับผู้ที่ต้องการเริ่มต้นทำธุรกิจสร้างแบรนด์เครื่องสำอางหรืออาหารเสริม คงจะมีคำถามว่า “ชั้นจะเลือกโรงงานผลิตเครื่องสำอางหรือโรงงานผลิตอาหารเสริมที่ไหนดี?” Healthybooth มีข้อแนะนำโรงงานที่เราควรเลือกในการผลิตเครื่องสำอางหรืออาหารเสริมดังนี้ค่ะ

4 ข้อแนะนำในการเลือกโรงงานผลิตเครื่องสำอางหรือโรงงานผลิตอาหารเสริม

  1. ควรเป็นโรงงานที่ได้มาตรฐาน GMP ในการผลิตและน่าเชื่อถือ
  2. ควรมีสถานที่ผลิตที่ชัดเจน
  3. ควรมีการให้คำปรึกษาและมีการอบรม
  4. สามารถเริ่มต้นทำธุรกิจในจำนวนที่ไม่มาก

1) ควรเป็นโรงงานที่ได้มาตรฐาน GMP ในการผลิตและน่าเชื่อถือ

 มาตรฐานในการผลิตคือสิ่งที่สำคัญ ไม่ว่าจะเป็นมาตรฐาน GMP หรือ ISO ที่โรงงานผลิตเครื่องสำอางหรือโรงงานผลิตอาหารเสริมที่ได้รับการรับรองเครื่องหมายเหล่านี้ แสดงว่าเป็นโรงงานที่มีกระบวนการผลิตเครื่องสำอางหรืออาหารเสริมที่ปลอดภัย ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภค และสินค้ายังสามารถส่งออกไปต่างประเทศได้อีก ซึ่ง Healthybooth ก็เป็นหนึ่งในโรงงานผลิตเครื่องสำอางและโรงงานผลิตอาหารเสริมที่ได้รับมาตรฐานนี้ เพื่อให้ลูกค้าสามารถมั่นใจในการสร้างแบรนด์เพื่อการส่งออก หรือขายในประเทศได้

โรงงานมาตราฐาน GMP

2) ควรมีสถานที่ผลิตที่ชัดเจน

ในการเลือกโรงงานผลิตเครื่องสำอางหรือโรงงานผลิตอาหารเสริม เราควรจะไปดูโรงงานนั้นด้วยตนเองว่าเป็นโรงงานจริงหรือไม่ สถานที่ตั้งอยู่ที่ไหน ตั้งมานานหรือยัง เพราะบางทีการดูข้อมูลในอินเตอร์เน็ตอย่างเดียว ไม่สามารถบ่งบอกว่าโรงงานที่เราเลือก จะเป็นโรงงานที่มีอยู่จริง ที่สามารถมีกระบวนการผลิตเครื่องสำอางหรืออาหารเสริมที่ได้มาตรฐาน หรือถ้าไม่สามารถไปดูได้ด้วยตนเอง ควรจะเช็คข้อมูลชื่อโรงงานจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ หรือ search ใน Google Map เพื่อตรวจสอบก่อนตัดสินใจ

3) ควรมีการให้คำปรึกษาหรือมีการอบรม

การแข่งขันในยุคนี้ Healthybooth ถือว่าการเป็นโรงงานผลิตเครื่องสำอางหรือโรงงานผลิตอาหารเสริมที่ดี ควรมีการให้คำปรึกษาแก่ผู้ที่ต้องการสร้างแบรนด์เครื่องสำอางหรืออาหารเสริม เริ่มตั้งแต่แนะนำการเลือกสินค้าให้เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการขาย การวางภาพลักษณ์ของสินค้า การเลือก packaging และแนะนำเรื่องช่องทางการจัดจำหน่าย รวมถึงมีการอบรมการตลาดออนไลน์ ซึ่งมีส่วนสำคัญมากในการทำธุรกิจเครื่องสำอางหรืออาหารเสริมในยุคนี้

การปรึกษาหารือ  การปรึกษาหารือ

4) สามารถเริ่มต้นทำธุรกิจในจำนวนที่ไม่มาก

การเริ่มลงทุนในธุรกิจใหม่ ควรเริ่มต้นในจำนวนผลิตที่ไม่มาก โรงงานผลิตเครื่องสำอางหรือโรงงานผลิตอาหารเสริมที่ดี ควรมีทางเลือกให้กับผู้ที่ต้องการสร้างแบรนด์เครื่องสำอางหรืออาหารเสริมในงบประมาณที่ไม่มากจนเกินไป เพราะถ้าเป็นธุรกิจใหม่ที่ไม่คุ้นเคย การลงทุนในจำนวนการผลิตที่มากๆ จะไม่เหมาะกับยุคนี้ ที่มีความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

ซึ่งคุณสมบัติทั้ง 4 ข้อนี้มีอยู่ในโรงงานของ Healthybooth คือบริษัท เจนิสเวิร์ลดไวด์ จำกัด และโรงงานทวินพลัสเอ็ม เป็นโรงงานผลิตเครื่องสำอางและอาหารเสริม ที่รับผลิตครีม อาหารเสริม สบู่ ที่มีคุณภาพมาตรฐานตาม GMP สากล มีเทคโนโลยีและสารสกัดใหม่ๆ ที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค มีทีมวิจัยและผู้เชี่ยวชาญในการผลิตครีมที่มีประสิทธิภาพสูง และให้คำปรึกษากับผู้ที่มีคำถาม ” วิธีเลือกโรงงานเครื่องสำอางหรืออาหารเสริม “

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment